Apowersoft Ltd.

Aftale om slutbrugerlicens (EULA)

LÆS VENLIGST DENNE SOFTWARELICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT, FØR DU ANVENDER SOFTWAREN. VED AT ANVENDE SOFTWAREN ACCEPTERER DU AT BLIVE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE. HVIS DU TILGÅR SOFTWAREN ELEKTRONISK, TILKENDEGIVER DU DIN ACCEPT AF DENNE AFTALE OG DIN ACCEPT AF AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE LICENSAFTALE VED, AT DU KLIKKER PÅ KNAPPEN "ENIG/ACCEPTER". HVIS DU IKKE ACCEPTERER VIKLÅRENE I DENNE LICENSAFTALE, SKAL DU IKKE BRUGE SOFTWAREN OG (HVIS DET ER RELEVANT) RETURNERE APOWERSOFT SOFTWAREN TIL DET STED, HVOR DU HAR FÅET DEN MED HENBLIK PÅ REFUSION ELLER, HVIS SOFTWAREN BLEV TILGÅET ELEKTRONISK, SKAL DU KLIKKE "UENIG/AFVIS".

BEMÆRK: HVIS DU IKKE HAR EN GYLDIG LICENS TIL SOFTWAREN, ER DU IKKE AUTORISERET TIL AT INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDEN VIS BRUGE SOFTWAREN, MEDMINDRE DET ER NØDVENDIGT FOR DIN FORSØGSPERIODE.

1. Immaterielle rettigheder

Dette Apowersoft softwareprogram (herefter: "Softwaren") og de ledsagende skriftlige materialer er ophavsretligt beskyttet og er proprietære produkter fra Apowersoft Ltd. ("Apowersoft"). Softwaren er også beskyttet af United States Copyright Law og internationale traktatbestemmelser. Varemærker skal anvendes i overensstemmelse med accepteret varemærkepraksis, herunder identifikation af varemærkeindehaverens navn. Varemærker kan kun bruges til at identificere trykt materialer, der er produceret af Softwaren. En sådan brug af et varemærke giver dig ikke nogen ejendomsret til dette. Bortset fra de situationer, der er nævnt ovenfor, giver denne aftale dig ingen intellektuelle ejendomsrettigheder til Softwaren.

2. Generel licensanvendelse og begrænsninger

Denne licens giver dig mulighed for at installere og bruge en kopi af Softwaren på en enkelt computer ad gangen. Licens tillader ikke, at softwaren bruges på mere end en computer ad gangen, og du må ikke give adgang til Softwaren på et netværk, hvor Softwaren kan anvendes på flere computere samtidig. Du kan dog lave en kopi af Softwaren i maskinlæsbar form til backupformål, forudsat at backuppen indeholder alle ophavsretlige eller andre proprietære meddelelser som den originale.

Deling af softwaren med andre eller at give andre adgang til at se indholdet af denne software udgør også brud på licensaftalen. Du må ikke bruge Softwaren til kommercielle formål eller give det til flere brugere, medmindre du har en kommerciel/flerbruger licens.

3. Overførsel

Du må ikke udleje, lease, låne, omfordele eller give Softwaren i underlicens. Du kan dog foretage en engangs permanent overførsel af alle dine licensrettigheder til Softwaren (i sin oprindelige form som leveret af Apowersoft) til en anden part, forudsat at: (a) overførslen skal indeholde hele Softwaren, omfattnde alle komponenter, originale medier og licensaftalen, (b) du må ikke gemme kopier af Softwaren på computer eller anden lagerenhed/-medie, (c) den part, der modtager softwaren, har accepteret vilkårene og betingelserne for denne licensaftale, og (d) denne Software er NFR, må du ikke udleje, lease, låne, omfordele, give i underlicens eller overføre Software, der er blevet ændret eller erstattet i henhold til afsnit 2 ovenfor.

NFR (ikke til videresalg) Kopier: Uanset andre afsnit i denne licensaftale må den software, der er mærket eller på anden måde givet til dig som led i salgsfremmende aktiviteter, kun bruges til demonstrationer, afprøvning og evaluering, og den må ikke videresælges eller overføres.

4. Opsigelse

Denne licensaftale er gældende indtil opsigelse. Dine rettigheder i henhold til denne licensaftale ophører automatisk uden varsel fra Apowersoft, hvis du undlader at overholde vilkårene i denne licensaftale. Ved opsigelsen af denne licens skal enhver brug af Softwaren ophøre, og alle kopier af Softwaren (fuldstændige eller delvise) fjernes.

5. Ansvarsfraskrivelse for garantier

DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT OG ER ENIG I, AT BRUGEN AF SOFTWAREN ER FOR DIN EGEN RISIKO, OG AT RISIKOEN FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, NØJAGTIGHED OG INDSATS PÅHVILER DIG. BORTSET FRA DEN BEGRÆNSEDE GARANTI FOR MEDIER, DER ER FASTSAT OVENFOR OG MED DE MAKSIMALE BEGRÆNSNINGER, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERES SOFTWAREN "SOM DEN ER", MED ALLE FEJL OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, OG APOWERSOFT OG APOWERSOFTS LICENSGIVERE (SAMLET SET KALDT "APOWERSOFT" MED HENBLIK PÅ AFSNIT 6 OG 7) FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET ELLER FASTSAT I LOVGIVNINGEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG/ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET , EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, NØJAGTIGHED, MULGHED FOR STILLE NYDELSE BRUG OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER. APOWERSOFT GARANTERER IKKE FOR DIN TILFREDSHED MED SOFTWAREN, AT FUNKTIONERNE I SOFTWAREN LEVER OP TIL DIN KRAV, AT ANVENDELSEN AF SOFTWAREN KAN SKE UAFBRUDT OG FEJLFRI, ELLER AT DEFEKTER I SOFTWAREN BLIVER RETTET. INGEN MUNDLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD, DER ER AFGIVET AF APOWERSOFT ELLER EN AF APOWERSOFT GODKENDT REPRÆSENTANT, SKAL FORSTÅS SOM EN GARANTI. HVIS SOFTWAREN VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅHVILER ALLE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED NØDVENDIG SERVICE, REPARATIONER ELLER RETTELSER DIG. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE udelukkelse af IMPLICIETTE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER AF FORBRUGERES RETTIGHEDER, SÅ OVENSTÅENDE OG BEGRÆNSNINGER KAN MULIGVIS IKKE GÆLDE FOR DIT VEDKOMMENDE.

6. Ansvarsbegrænsning af ansvar

I DET OMFANG, DET IKKE ER FORBUDT VED LOV, ER APOWERSOFT UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER HÆNDELIGE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER OVERHOVEDET, HERUNDER – UDEN BEGRÆNSNINGER TAB AF FORTJENESTE, TAB AF DATA, FORRETNINGSFORSTYRRELSER ELLER ANDRE KOMMERSIELLE SKADER ELLER TAB, SOM UDSPRINGER AF ELLER ER RELATERET TIL DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE SOFTWAREN, UANSET ANSVARSGRUNDLAGET (KONTRAKT, TORT ELLER ANDET) OGSÅ SELV OM APOWERSOFT ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. NOGLE LOVGIVNINGER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR PERSONSKADE, ELLER HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ DENNE BEGRÆNSNING KAN MULIGVIS IKKE FINDE ANVENDELSE PÅ DIG. De ovennævnte begrænsninger gælder også, selv om ovennævnte retsmiddel ikke kan leve op til det oprindelige formål.

7. Diverse:

A. Hvis du har erhvervet softwaren i USA, er denne EULA (Slutbrugerlicensaftale) reguleret af De Forenede Staters lovgivning. Hvis dette produkt blev erhvervet uden for USA, finder lokale lovgivning anvendelse.

B. Apowersoft giver dig ikke tilladelse til at anvende Softwaren til at gøre noget, der er i strid med lokal lovgivning. Hvis du anvender Softwaren til at udføre ulovlige aktivitet, er det efterfølgende resultat dit eget ansvar. Hvis du er uenig heri, skal du ikke installere eller anvende Softwaren.

C. Hvis nogen bestemmelse i denne licensaftale er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke-håndhævelig, skal bestemmelserne i denne aftale fortsat gælde i fuldt omfang, og en sådan fravigelse påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Denne aftale er den fuldstændige erklæring om aftalen og erstatter ethvert forslag eller forudgående kommunikation mellem os vedrørende emnet for denne aftale.

D. SPROG - Den originale engelske version af vilkårene kan være blevet oversat til andre sprog.

E. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne aftale, bedes du kontakte Apowersoft via biz@apowersoft.com.